Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: info@ischanion.gr , isx@otenet.gr
Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Ν.3418 2005, ΦΕΚ Α’ 287 28-11-2005.

ΦΕΚ Α’70/10.4.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ.84

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχετικά ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.5595/2005 (ΦΕΚ Β΄ 85), περί συστάσεως Ομάδας Διοίκησης Έργου για τη διαχείριση της επεξεργασίας και εισήγησης της τροποποίησης του Π.Δ/τος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α’).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Με το άρθρο 44 παρ.3 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005,ορίζεται ότι: «3.Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) παρατείνονται μέχρι τη 10η Απριλίου 2006».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ Α’ 196), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123).

2. Του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1278/1982 «Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 105).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 » Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α’ 154) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α’ 38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ αριθ. ΔΥ5α/οικ. 7132/16.5:2000 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την με αριθμό 22/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 15

Ιατρική Διαφήμιση

1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α’ 213). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ’ όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.

2. Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», συνοδευόμενες από την ένδειξη «ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» ή «ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κ.λ.π. και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ. Υ. σε όλη τη χώρα.

3. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, Ελληνικά ή ξενόγλωσσα, τους όρους «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» ή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ή «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α’ 217), που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α’ 165).

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 3418 Φ.Ε.Κ. Α΄28728-11-2005

ΑΝ. 3599 του 2007 άρθρο 31 – Ιατρική διαφήμιση